Szkolny wolontariat

Szkolny wolontariat

"Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela"

Jan Paweł II

SZKOLNE KOŁO Wolontariatu jest organizacją realizującą program wychowawczy szkoły.

Zasadniczym celem powołania Szkolnego Koła Wolontariatu jest angażowanie dzieci i młodzieży w niesienie pomocy potrzebującym najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość na terenie której znajduje się szkoła).

Szkolne Koło Wolontariatu powstało we wrześniu 2000 r. Jest organizacją dziecięco-młodzieżową działającą na terenie Szkoły i Parafii NMP Ostrobramskiej w Olsztynie. Współpracuje z Caritas Archidiecezji Warmińskiej i Domowym Hospicjum w Olsztynie i pod ich patronatem. Nadzór nad Kołem sprawuje Dyrektor Szkoły i opiekun Koła.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu
Jolanta Kowalska
Agnieszka Marcinkiewicz

Cele działania

  1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
  2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
  3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
  4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
  5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
  6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu.
  7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
  8. Współpraca z Caritas Archidiecezji Warmińskiej i Hospicjum.