Stypendium szkolne

Wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość uzyskania pomocy w formie stypendium szkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas I - VIII, których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł netto, są uprawnienie do uzyskania takiej formy pomocy. Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przed wejściem do szkoły w terminie do dnia 15 września 2020 r.

Zasady przyznawania i wypełniana dokumentów w sprawie pomocy materialnej
dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna
na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o zasiłek szkolny