Regulamin korzystania z boisk sportowych "ORLIK"

w okresie wakacji od 5.07.2021 r. – 31.08.2021 r.

przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie

 

1. Boiska szkolne są obiektami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie

2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne dla osób indywidualnych.

5. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na obiekcie tylko pod opieką osób pełnoletnich.

6. Dla grup zorganizowanych w celu rezerwacji boiska na konkretną godzinę korzystanie z boiska jest odpłatne po uzgodnieniu warunków umowy z dyrektorem szkoły.

7. Wysokość czynszu reguluje obowiązujące Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Olsztynie.

8. Korzystanie z obiektu i jego urządzeń musi być zgodne z jego przeznaczeniem.

9. Bezwzględne jest przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego o miękkiej i płaskiej podeszwie.

11. Teren boiska jest objęty monitoringiem.

12. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a)    przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami jego otwarcia.

b)   palenia papierosów, spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

c)    przebywania na obiekcie w stanie nietrzeźwym,

d)   wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,

e)    wprowadzania zwierząt,

f)     używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz kolców,

g)    wprowadzania i użytkowania sprzętu nie zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, deskorolka, rolki itp.

h)   niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

i)      wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

j)      niszczenia trawy wokół ogrodzenia,

k)    stwarzania sytuacji zagrożeniowych dla innych użytkowników,

l)       spożywania żywności, napojów, żucia gumy na płytach boisk

13. Zasady korzystania z toalet i szatni:

a)    dla osób indywidualnych udostępniona jest toaleta.

b)   szatnie wraz z toaletami znajdujące się na obiekcie są dostępne tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz użytkowników grup zorganizowanych.

c)    korzystający z toalet i szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania o czystość,

d)   po wejściu do szatni uczestnicy zajęć zobowiązani są sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie usterki pracownikowi szkoły,

e)    korzystający z toalet i szatni będą pociągani do odpowiedzialności za wyrządzone szkody;

f)     zabrania się: zaśmiecania toalet i szatni, palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i innych podobnych środków

g)    za rzeczy pozostawione w toaletach i szatni nie odpowiada administrator.

14. Należy przestrzegać obowiązujących na terenie szkoły przepisów bhp, ppoż. i administracyjnych.

15. Należy przestrzegać bieżących zaleceń i wytycznych sanitarno–epidemiologicznych Państwowego Inspektora Sanitarnego.

16. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych, administrator obiektu może zawiesić korzystanie z boiska.

17. Po zajęciach obowiązkowo należy opuścić teren szkoły.

18. Administrator nie wypożycza sprzętu sportowego.

19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania powyższego Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpiecznego korzystania z terenów sportowych oraz przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne

i uszczerbki na zdrowiu wynikające z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.

21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników pozostawione w kompleksie boisk ORLIK.

22. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.

Regulamin obowiązuje od 5 lipca 2021 r