Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Kołobrzeska 13 M, 10-445 Olsztyn | +48 89 533 12 70 | sekretariat@sp3.olsztyn.eu

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

 

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3.olsztyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2005 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 września 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

* zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

* zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

 

* filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 

* zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiszowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Grzegorz Borowski, e-mail: borowski.grzegorz@sp3.olsztyn.eu

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail: skretariat@sp3.olsztyn.eu

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły – ul. Kołobrzeska 13 M

1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od frontu. Do wejścia głównego prowadzą schody i są ograniczenia w postaci progów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Od drzwi wejściowych do portierni, w której pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji, występują ograniczenia w postaci schodów.

2. Kancelaria, gabinet dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. Wyjątek stanowi pomieszczenie administracyjne kierownika gospodarczego, które znajduje się na I piętrze. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind.

3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

4. Na terenie szkoły jest parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.