[Rozmiar: 57012 bajtów]

Wybór nowego patrona naszej szkoły

Imię, które będzie nosiła szkoła musi być szczególne i wyjątkowe. Powinno reprezentować daną placówkę w sposób godny i wartościowy. Dawać przykład pozytywnych wzorców zachowań, a także kojarzyć się z krzewieniem dobra, mądrości i wiedzy.

Od wielu lat nasza szkoła nie posiadała imienia. Trzeba było to zmienić i nadać imię, wyróżniające ją z pośród innych placówek. Rok szkolny 2010/2011 był pełen wszelkich starań, które miały na celu pomóc wybrać patrona naszej szkoły. Ustalono sposób postępowania który, został zaopiniowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

Wybory zostały poprzedzone okresem zgłaszania kandydatur.

Dnia 14.06 2011r. przeprowadzono demokratyczne głosowanie. Miało one rozstrzygnąć i wyłonić patrona naszej szkoły. Głos mógł oddać każdy uczeń, nauczyciel i rodzić. Łącznie głosowało 686 osób, a dnia 15.06.2011r. odbyło się pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły komisyjne przeliczenie głosów. Przewagą głosów zwyciężyło imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Po wyłonieniu ostatecznego kandydata, Rada Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olsztynie podjęła uchwałę z dnia 27.06.2011 r. Nr 2/2011 wnioskując o nadanie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie.

Kolejnym etapem procedury było złożenie wniosku przez Panią Dyrektor Szkoły do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu z prośbą, o wyrażenie zgody na przyłączenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olsztynie do grona szkół noszących imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, gdyż nasza placówka posiada liczne osiągnięcia i sukcesy.

W sierpniu 2011r. Dyrektor Szkoły złożyła wniosek do Prezydenta Olsztyna o nadanie Szkole imienia.

Rada Miasta Olsztyna przychylnie rozpatrzyła wniosek i Uchwałą Nr XVI/231/11 z dnia 26 października 2011 r. nadała Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Obecnie pełna nazwa naszej placówki brzmi:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie.