Stypendium szkolne

Wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość uzyskania pomocy w formie stypendium szkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas I - VIII, których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 514 zł netto, są uprawnienie do uzyskania takiej formy pomocy. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w sekretariacie szkoły od dnia 3 września 2018 r. Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniem o uzyskiwanych dochodach należy złożyć do pedagoga szkolnego (pok. 19) w terminie do dnia 15 września 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej
dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna
w roku szkolnym 2018/2019