Organizacja pracy

Nowy rozkład lekcji w klasach IV - VIII ważny od 5.10.2020 r.

  1. 7.30 – 8.15
  2. 8.20 – 9.05
  3. 9.15 – 10.00
  4. 10.10 – 10.55
  5. 11.15 – 12.00
  6. 12.20 – 13.05
  7. 13.25 – 14.10
  8. 14.15 – 15.00
  9. 15.05 – 15.50

Zasady organizacji pracy szkoły od 9 listopada do 22 grudnia 2020 r.

1) Uczniowie klas I – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej zgodnie z przyjętym planem zajęć we wrześniu. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, bezpośrednia praca ucznia z monitorem komputera nie może przekroczyć 30 minut.

2) Wszystkie zajęcia dla uczniów I-VIII: zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne, zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy, prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z ustalonym planem;

3) Biblioteka szkolna w czasie czasowego zawieszenia zajęć umożliwia wypożyczania książek po uprzednim zamówieniu przez system Librus – pani Elżbieta Jabłońska, pani Agnieszka Jankowska lub telefonicznie – przez sekretariat szkoły 895331270;

Odbiór książek jest możliwy wyłącznie we wskazanym przez bibliotekarza terminie i godzinach. Książki, oznaczone nazwiskiem użytkownika, są przygotowane do odbioru przy wejściu głównym - górnym do szkoły w godzinach: 7:30 - 17:00
Termin zwrotu wyznaczany jest zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów;
Istnieje możliwość zwrotu poprzednio wypożyczonych książek;
Do zwracanych książek należy włożyć kartkę z danymi ucznia (imię i nazwisko) oraz podać klasę, do której uczęszcza.

4) W czasie zawieszenia zajęć dla uczniów klas I-VIII nie będą wydawane obiady w stołówce szkolnej;

5) Wyznaczone zostały godziny konsultacji na terenie szkoły uczniów klas VIII z nauczycielami języka polskiego, języka angielskiego i matematyki – podane w e-dzienniku zakładka Terminarz;
Pozostali uczniowie mogą korzystać z konsultacji online w wyznaczonym terminie przez nauczycieli.

6) W okresie od 09-22.12.2020 r. na terenie szkoły zostaną zorganizowane – zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami - następujące zajęcia:
- zajęcia stacjonarne dla tych uczniów, którym warunki domowe nie pozwalają na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
- zajęcia stacjonarne z nauczycielem wspomagającym dla tych uczniów, którym warunki domowe nie pozwalają na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
- zajęcia stacjonarne dla uczniów z niepełnosprawnością uniemożliwiającą nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla tych dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

7) Nauczyciele terapii pedagogicznej, psycholog, pedagog, logopeda szkolny pracują na terenie szkoły (stacjonarnie) i zdalnie przez platformę Teams – dotyczy zajęć prowadzonych w klasach I-VIII;

8) Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej (telefonicznej lub przez dziennik Librus).

9) Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;