Obiady

Jadłospis

Obiady - ----.09.2019 r.

 

Terminy płatności za obiady

Wprowadzono usługę płatności kartami płatniczymi!


Wpłat gotówką, kartą płatniczą można dokonywać w pokoju 3b lub przelewem na konto szkoły:

Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430

Z przyczyn niezależnych dni i godz. mogą ulec zmianie.


UWAGA
W przypadku choroby lub nieobecności ucznia obiad może odebrać za okazaniem kartki obiadowej na dany dzień rodzic, opiekun lub osoba upoważniona w godz. od 11.00 do 13.30. Obiad może być również odliczony w następnym miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu. W dniu zgłoszenia nieobecności obiad należy odebrać, a następne dni będą odliczone w następnym m-cu. Zgłaszać można osobiście lub pod nr telefonu 89 533 12 70.

WAŻNE!!! dla płatności przelewem
Opłaty za obiady można dokonywać przelewem na rachunek bankowy
nr konta: 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430
  W roku szkolnym 2018/2019
 • za styczeń 2019 r. wpłaty na konto dokonujemy od 02.01.2019 r. (proszę nie wykonywać przelewów w grudniu 2018 r.!!!),
 • za następne miesiące wpłaty dokonujemy z odpowiednim wyprzedzeniem (np. za luty 2019 r. od 20.01.2019 r. do 28.01.2019 r. i tak za następne miesiące); należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach,
 • jeżeli wpłaty będą wykonane po 28 dniu miesiąca wówczas należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty, aby odebrać kartę obiadową,
 • w tytule wpłaty należy podać:
 • - imię i nazwisko dziecka,
  - miesiąc i rok na który są wykupione obiady,
  - klasę, do której uczęszcza dziecko;
 • w przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka.
Po kartę obiadową należy zgłosić się do pokoju 3b.