Historia SP 3

Historia SP 3 1955 - 1965

Druga dekada funkcjonowania szkoły to na pewno bardzo trudny okres dla jej kierownictwa i kadry nauczycielskiej ze względu na zmiany polityczne w kraju, nadzieje z nimi związane i ich rozwianie. W 1956 roku rozpoczęto szeroko zakrojone reformy w programach szkolnych . Znacznie ograniczono polityczną indokrynację młodzieży, szczególnie drastyczną w szkołach podstawowych , dopuszczono przejściowo dobrowolne lekcje religii, rozszerzono zakres nauczania przedmiotów humanistycznych. Dalszą ewolucję programów szkolnych zahamowały władze, które pod koniec lat pięćdziesiątych wyeliminowały z programów nauczania i wychowania całe obszary wiedzy tzw. niepożądanej. Szkoła zaczęła pogrążać się w autentyczną zależność od obowiązującej ideologii. Te procesy nie ominęły również naszej szkoły, co zauważa się chociażby na kartach kronik szkolnych z tamtego okresu. Dominują uroczystości związane z propagowaniem przyjaźni polsko radzieckiej, z obchodami kolejnych rocznic wielkiej Rewolucji Październikowej itp.

Kolejny rok szkolny 1960/61 niesie ze sobą kolejną zmianę, a mianowicie usunięcie nauki religii ze szkoły, gdyż stanowiła ona poważną przeszkodę.

W 1963 roku szkoła przejęła sztafetę z okazji XX-lecia Polski Ludowej i przekazała ją w dalszej kolejności szkole nr 4.

Szkolne Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego podjęło wiele zobowiązań, mających na celu m in. popularyzację wiedzy o Związku Radzieckim, o zdobyczach nauki i kultury radzieckiej oraz kształtowanie przyjaźni polsko radzieckiej.

Wszystkie w/w zobowiązania zostały wpisane w książkę pt. Sztafeta i przekazane SP 4, a następnie powędrowały do innych szkół.

Mimo akcji: 1000 szkół na Tysiąclecie , do której włączyła się również nasza szkoła - nadal brakowało budynków szkolnych. Warunki pracy dydaktycznej i wychowawczej stawały się coraz trudniejsze. Z roku na rok zwiększała się liczba uczniów w szkole i liczba klas. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Praca wśród dzieci dzięki ofiarnej pracy kierownictwa i nauczycieli rozwija się pomyślnie, mimo bardzo przepełnionych klas. Fizyki, chemii, biologii dzieci uczyły się w dobrze wyposażonych gabinetach, ale były one wspólne dla szkół nr 2 i nr 3. W szkole rozwija się również czytelnictwo.

W roku 1960 szkoła zajęła I miejsce pod względem nauczania wśród szkół olsztyńskich.

W 1962 roku szkolny chór, kierowany przez pana Popienia zakwalifikował się do finałów wojewódzkich.